Bahay ni Juana Feed Icon

Monday, March 03, 2008

Polka sa Nayon

Freshman students at Pasig City Science High School doing the Polka sa Nayon.

No comments: